Geneanet forside > Generelle salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser

Sist endret den 01/05/2019

Forord

SelskapetGeneanet, aksjeselskap registrert i Paris handelsregister mednummeret B 428 812 572, med en aksjekapital på 53 814,40 €,VAT-nr. FR 60428812572 og med hovedkontor i Paris 15ème, 165 bis ruede Vaugirard (heretter kalt «Geneanet») er redaktør for etnettsted, som er tilgjengelig på adressen www.geneanet.org,vedrørende slektsgransking (heretter kalt “nettstedet”).

Nettstedets nettvert er Geneanet SAS, i 165 bis rue de Vaugirard, Paris 15ème (Frankrike). Ansvarlig utgiver for nettstedet Geneanet er Christophe Becker, administrerende direktør for selskapet Geneanet SAS.

Gjennomnettstedet foreslår Geneanet diverse produkter og tjenester sombrukerne som er gratis registrert på nettstedet (heretter kalt«medlemmet »), kan bestille.

Etterregistreringen kan medlemmet velge å tegne abonnement for tjenesterforeslått av Geneanet gjennom dets nettsted ved å tegne etPremium-abonnement.

Isammenheng med nettstedets rubrikker kalt la Boutique(https://www.geneanet.org/boutique/ heretterkalt «la Boutique»), tilbyr Geneanet salg av produkter som erdirekte eller indirekte tilknyttet slektsgransking, på vegne av sineleverandørpartnere.

Disse generelle bruksvilkårene (heretter kalt “Generelle bruksvilkår”) gjelder for alle disse virksomhetene, og dette inkluderer tegning av Premium-abonnement.

Avsnitt 1 – Generelle bestemmelser for alle bestillingene

Artikkel 1 : Aksept av de generelle betingelsene

Vedå inngi bestilling godtar kunden uinnskrenket disse generellesalgsbetingelsene og generelle bruksvilkårene(https://www.geneanet.org/legal/cgu, heretter kalt «Generellebruksvilkår»), samt den fulle retts- og handleevne som gjør detmulig for kunden å forplikte seg mht. disse generellesalgsbetingelsene.

Dissegenerelle salgsbetingelsen kan bli gjenstand for endringer når somhelst, siden de gjeldende vilkårene er de som gjelder på nettstedetpå bestillingsdatoen.

Allenettstedets medlemmer erkjenner å være fullt ut informert og at deer forpliktet av alle bestemmelsene i disse generellesalgsbetingelsene. De utgjør en bindende overenskomst mellommedlemmet og selskapet. I den forbindelse er de rettslig gjeldendefor alle nettbestillinger på nettstedet utført av et medlem som ersluttbruker.

Degenerelle salgsvilkårene er tilgjengelig til enhver tid pånettstedet og medlemmet har mulighet til å lagre dem og/eller skrivede ut før vedkommende bekrefter bestillingen.

Medlemmeterklærer å ha fått kjennskap og ubetinget akseptert de generellesalgsbetingelsene før bestillingen ble inngitt og ved å hake avruten beregnet på dette, siden enhver ordrebekreftelse innebærermedlemmets aksept av de generelle salgsbetingelsene.

Enhverbetingelse eller motstridende klausul innvendt av medlemmet kanfølgelig ikke gjøres gjeldende overfor selskapet, i mangel påuttrykkelig og skriftlig aksept fra selskapet.

Denkjensgjerning at selskapet ikke gjør gjeldende en rettighet eller enbestemmelse i de generelle salgsbetingelsene, vil ikke utgjøre noeavkall på å gjøre denne rettigheten eller bestemmelsen gjeldendesenere. Avkallet på en slik rettighet eller bestemmelse vil tre ikraft kun dersom den er gjenstand for et skriftlig dokumentundertegnet av en representant med behørig tillatelse fra selskapet.

Medmindre noe annet er uttrykkelig bestemt i de generelle vilkårene,vil selskapets utøvelse av en rettighet iverksettes uten å giavkall på de andre rettighetene som selskapet har.

Dersom, av noen som helst grunn, en voldgiftsdommer eller en kompetent domstol legger til grunn at en bestemmelse i de generelle vilkårene er ugyldig eller ikke kan gjøres gjeldende, vil denne bestemmelsen anvendes i den grad dette tillates av gjeldende lovgivning, og de andre bestemmelsene i de generelle vilkårene forblir gjeldende og beholder deres fulle virkning.

Artikkel 2 : Opplysninger og avtaledokumenter

Avtaleopplysningenesom angis på nettstedet, er tilgjengelig på fransk språk. De vilbli gjenstand for en bekreftelse ved sammendraget av bestillingen somvil bli sendt til kunden etter at bestillingen er registrert(bekreftelsesepost).

Salgsavtaleninngått med kundene består av følgende avtaledokumenter:

 • De følgende generelle salgsbetingelsene;
 • bestillingsseddelen i forekommende tilfelle

Ved motsetning mellom ordlydene i disse dokumentene, er det den i de generelle salgsvilkårene som gjelder.

Artikkel 3 : Bestilling

Kundeninngir bestilling ved å klikke på koblingen ”Legg i kurv” somvises på siden av hvert av produktene.

Hviskunden ikke allerede er registrert på nettstedet, må kundenregistrere seg. Dette er gratis og gir tilgang til diverse tjenesterforeslått på nettstedet.

Geneanetsregistrering av bestillingen forårsaker sending av en epost sombekrefter bestillingen.

Men bestillingen blir ikke endelig bekreftet før Geneanet har mottatt betalingen for bestillingen.

Artikkel 4 : Pris

Priseneangitt på nettstedet er angitt i euro inkl. franske skatter ogavgifter (fransk mva. og andre gjeldende avgifter), utenom deltakelsei behandlings- og forsendelseskostnader. Mht. Premium-tilbudet, kanabonnementsbeløpet angis i en annen valuta enn euro, avhengig av ihvilket land abonnenten bor i.

Geneanetforbeholder seg retten til når som helst å endre disse prisene. Menproduktene og tjenestene faktureres på grunnlag av de tariffer somgjelder ved registrering av bestillingen.

Tilbudgjelder så lenge de er synlige på nettstedet, innen grensene forlagerbeholdningen, utenom reklameoperasjoner nevnt slik som pånettstedet. Ved tilbud med begrenset varighet som er nevntuttrykkelig, vil rabattprisen anvendes så snart bestillingen erregistrert i løpet av den nevnte tilbudsperioden.

Spesielle betingelser er angitt mht. leveringskostnaden for produktene i avsnitt 3.

Artikkel 5 : Betalingsbetingelser

Betalingenav bestillingen kan utføres enten på nett med bankkort, Visa ellerMasterCard, eller via Paypal (avhengig av land), eller ved å sendeet brev med en sjekk. Bankkortet trekkes ved bestillingen. Sjekkendebiteres ved mottak.

Kostnaderfor bankoverføring, valutaveksling og andre bankkostnader skalbetales av kunden.

Hvisdet gjelder en betaling med bankkort, settes kunden direkte i kontaktmed banken til Geneanet. Etter at bestillingen er registrert,orienteres kunden mot den sikrede betalingsserveren til tredjemannsom Geneanet har tillit til, og som er behørig bemyndiget til dette,og som kunden kommuniserer direkte med. De leverte opplysningene,spesielt bankkortnummeret, overføres på sikker måte(S.S.L.-kryptering). De vil kun ses av banken som kun overbringer tilGeneanet godkjenningen og bekreftelsen på bestillingen.

Hvisbetalingen utføres med bank- eller postsjekk, skal den utstedes tilGeneanet og sendes til Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard –75015 PARIS – Frankrike, sammen med bestillingsoversikten.

Kunbetalinger i euro og sjekker i euro fra en bank som er domisiliert iFrankrike, vil bli godtatt.

Hvis Geneanet ikke mottar betaling for en bestilling innen en frist på 30 (tretti) dager fra og med datoen for registreringen av bestillingen, vil bestillingen oppheves og kunden vil få beskjed om dette per epost.

Artikkel 6 : Overføringsbilag

Dataregistre som oppbevares i Geneanets datasystemer, med rimelige sikkerhetsvilkår, vil anses som beviser for kommunikasjoner, bestillinger og betalinger som har inntruffet mellom partene. Arkivering av bestillingssedler og fakturaer gjøres på et pålitelig og holdbart medium som kan frembringes som bevis.

Artikkel 7 : Angrerett

Ihenhold til lovgivningen har kunden en frist på 14 (fjorten)arbeidsdager for å returnere, påegen bekostning, deproduktene vedkommende ikke ønsker å beholde. Denne fristen løperfra bestillingens leveringsdag.

Forå forenkle behandlingen av bestillingen, men uten at dette er enobligatorisk formalitet, skal enhver retur meddeles per epost tilGeneanet adressert til kundeservice på adressen [email protected]. Som svar på denne, vil Geneanetangi adressen som kunden kan returnere produktet til.

Forseglingenpå produkter slik som programvare og CD-Rom, skal ikke brytes.

Deter kun returnerte komplette produkter i originalemballasjen i perfektstand for videresalg, som vil tas tilbake. Et produkt som er blittskadet av kunden, vil verken bli refundert eller erstattet.

Angrerettenutøves uten betaling, og kunden betaler ikke returkostnader. Ihenhold til artikkel L. 221-28 i den franske forbrukerloven,gjelder denne angrefristen ikke:

 • for avtaler om tilgang til informasjon på nett, slik som å konsultere en database, samt serviceavtaler utført på nett og hvorav utførelsen av natur har begynt før den fjorten dager lange fristen;
 • for produkter slik som programvare og CD-Rom hvis disses forsegling er brutt.
 • for brukertilpassede produkter av typen “trykking av slektstre på forespørsel”.
 • for aviser, tidsskrifter eller ukeblad;

Artikkel 8 : Manglende overensstemmelse – skjulte feil

Ihenhold til gjeldende lovbestemmelser og bl.a. samsvarsgarantienfastsatt i L. 211-4 og følgende i forbrukerloven og garantien forskjulte feil fastsatt i sivillovens artikkel 1641, vil defekte,skadede eller ikke-konforme produkter bli refundert eller erstattet.

Kundenvil informere Geneanet per epost påadressen [email protected] ved å angi årsaken tilreturen. Geneanet vil angi adressen for retur av produktet.

Denne samsvarsgarantien og garantien mht. skjulte feil gjelder ikke Geneanet-tjenester slik som Premium-abonnementet.

Artikkel 9 : Beskyttelse av personopplysninger

Nårdet gjelder spørsmål om personopplysninger, kan medlemmet lese degenerelle bruksvilkårene som gir svar på alle disse spørsmålene(https://www.geneanet.org/legal/cgu/).

Ihenhold til fransk endret lov om datafiler og individuellerettigheter av 6. januar 1978 og EU-bestemmelsene innen området, harkunden rett til tilgang, retting og fjerning av vedkommendespersonopplysninger og som ble oppgitt ved bestilling. Kunden kanutøve denne retten ved å sende en forespørsel per eposttil [email protected], eller per brev til følgende adresse:

Geneanet– 165 bis rue de Vaugirard –  75015 Paris, Frankrike

Geneanetforplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å opprettholdeopplysningenes sikkerhet, og især å forhindre at de forvrengeseller at ikke-autoriserte tredjepersoner får tilgang til dem.

Kundeninformeres om at personopplysningene som vedkommer han eller henne,overbringes til leverandørpartnere for de produktene som bestilles,dette for å kunne behandle bestillingen.

Kundensom har gitt Geneanet tillatelse til å meddele opplysningene tilpartnerne sine, har mulighet til å ombestemme seg mht. dettesamtykket ved å sende en epost om dette til Geneanet påepostadressen: [email protected]. I så fall vil Geneanetinnen tre dager etter mottakelse av brevet slutte å brukeopplysningene meddelt av kunden med forbehold av behovet tilknyttetbehandling av bestillingen.

Eneventuell utnyttelse av kundens personopplysninger av Geneanet vilikke i noe tilfelle føre til noe som helst vederlag, rettighet ellerfordel til fordel for kunden.

Geneanet forbeholder seg også retten til å meddele kundens personopplysninger i tilfelle Geneanet blir anmodet om å gjøre dette av en statlig myndighet, især juridisk, eller i henhold til loven. Geneanet forbeholder seg også retten til å meddele disse, om nødvendig, for å sørge for sitt eget forsvar i tilfelle rettsak.

Artikkel 10 : Ansvar

Produktenesom foreslås solgt på nettstedet, er i samsvar med gjeldende fransklovgivning. Geneanet påtar seg ikke ansvar i tilfelleikke-overholdelse av lovgivningen i et annet land hvor produktet vilkunne leveres.

Geneanetpåtar seg ikke ansvar ved ikke-oppfyllelse eller feil oppfyllelse aven avtale som skyldes kunden eller en uforutsigelig og uoverstigelighandling utført av en tredjeperson i forhold til avtalen, eller ettilfelle av force majeur.

Kundenerklærer å kjenne til og godta Internetts egenskaper ogbegrensninger spesielt mht. tekniske ytelser, svartid for åkonsultere, utspørre eller overføre opplysninger, risiko foravbrytelser og mer generelt, risikoer som er forbundet med enhvertilkobling og overføring på Internett, manglende beskyttelse avvisse data mot eventuelle omdirigeringer og risiko for kontamineringav eventuelle datavirus som sirkulerer på nettet.

Dermedvil Geneanet ikke under noen omstendighet kunne bli holdt ansvarligfor enhver skade direkte eller indirekte tilknyttet en av disseegenskapene og/eller begrensningene.

Enkundes pålogging på nettstedet og bruk av alle eller en del avtjenestene som foreslås på nettstedet, gjøres på kundens fulleansvar.

Det er opptil kunden å iverksette alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sine egne opplysninger og/eller programvare lagret på vedkommendes datautstyr mot enhver trussel.

Artikkel 11 : Opphavsrett

Nettstedetog alle rettigheter som er tilknyttet det, er Geneanets enerett.

Allemerker, logoer og andre kjennetegn som gjengis på nettstedet, samtpå de nettstedene til hvilke dette muliggjør tilgang viahyperlinker, er eneretten til innehaverne av disse og er i denforbindelse beskyttet av bestemmelsene i den franske lov omeiendomsrett.

Alluautorisert gjengivelse av disse merkene, logoene og kjennetegneneutgjør forfalskning som er straffbar.

Alltekst, alle kommentarer, illustrasjoner data eller bilder gjengitt pånettstedet og på de til hvilke det muliggjør tilgang, er gjenstandfor opphavsrett og ikke-autorisert gjengivelse eller nedlastingutgjør forfalskning som er straffbar.

Enkelte produkter som foreslås på nettstedet, som f.eks. programvarer, er gjenstand for personlig og spesifikk bruksrett som regulerer kopier, offentlige utgivelser, utleie. Kunden er alene ansvarlig for bruken vedkommende gjør av disse produktene.

Artikkel 12 : Minnelig løsning av tvister

Iforbindelse med et tvistemål mellom partene og etter at en skriftligreklamasjon fra medlemmet ikke lyktes overfor selskapet innen enrimelig frist på én (1) måned, kan medlemmet, innen en frist påett år fra og med reklamasjonen, gjøre bruk av ethvert alternativfor avslutning av tvistemålene og især av en meglingsprosedyre vedbruk av den europeiske plattformen for løsning av tvistemål pånett på følgende adresse: http://ec.europa.eu/odr .

Denne prosedyren er gratis og medlemmet kan bistås av advokat på egen bekostning. Medlemmet er fri til å akseptere eller avvise bruken av megling og i gitt fall løsningen foreslått av ombudsmannen.

Artikkel 13 : Tvistemål

Disse generelle salgsbetingelsene er underlagt fransk rett og Wien-konvensjonen for internasjonale avtaler om salg av varer. Ved tvistemål, er det de franske domstoler som har kompetanse.

Avsnitt 2 – Spesifikke bestemmelser for Premium-abonnementet

Artikkel 1 : Abonnement og bestilling

Nettstedetsmedlem kan tegne abonnement på Geneanet Premium. I den hensikt måmedlemmet oppgi kontaktopplysninger, godta de generellesalgsbetingelsene og de generelle bruksvilkårene, og så utførebetaling av abonnementet.

Denfaktiske datoen for abonnementets begynnelse er gyldighetsdatoen forbetalingen, bekreftet av eposten til abonnenten. Etter kontroll ogbekreftelse av betalingen, sendes det en epost til abonnenten sombekrefter tillatelsen til tilgang til tjenesten.

Dersomdet betales via uttak fra bankkonto, aksepterer medlemmet å giavkall på det 14 dagers forhåndsvarslet som gjelder på området,og dette for at tjenesten skal kunne aktiveres raskt.

Her også vil betalingen og tillatelsen til tilgang til tjenesten bli bekreftet med en epost til medlemmet.

Artikkel 2 : Varighet

Varigheten til abonnementet på Geneanet Premium er på tre måneder, ett år eller to år, alt etter hva abonnenten velger, fra og med den datoen da Geneanet bekrefter abonnementet. Beløpet skal betales til Geneanet under alle omstendigheter, blant annet hvis Premium-medlemmet ikke bruker Premium-tjenestene.

Artikkel 3 : Stilltiende fornyelse av abonnement på tjenesten Geneanet Premium

Medden forutsetning at det tegnes et tre måneders abonnement påtjenesten Geneanet Premium, aksepterer medlemmet uttrykkeligstilltiende fornying av abonnementet Geneanet Premium for sammevarighet ved utgangen av hver tre måneders periode.

Idenne sammenhengen, ifølge artikkel L215-1 i den franskeforbrukerloven, «foravtaler om tjenesteytelser inngått med tidsbegrensning med enklausul om stilltiende fornying, informerer den profesjonelletjenesteyteren forbrukeren skriftlig, et tilegnet brev med navn ellerepost, tidligst tre måneder og senest ett år før periodens utløpsom tillater avvisning av fornyingen, om muligheten til å ikkefornye avtalen som vedkommende inngikk med en klausul om stilltiendefornying. Denne informasjonen, gitt med tydelig og forståeligordlyd, nevner i en tydelig ramme fristen for ikke-fornying.

Dersomdenne opplysningen ikke ble sendt til vedkommende iht. bestemmelsenei dette leddet, kan forbrukeren avslutte avtalen kostnadsfritt nårsom helst fra og med datoen for fornyelse.

Forskuddbetalt etter den siste fornyelsesdatoen eller, dersom det dreier segom en ikke-tidsbegrenset avtale, etter datoen da den opprinneligeavtalen med tidsbegrensning ble omdannet, vil i dette tilfelletrefunderes innen en tretti dagers frist fra og med oppsigelsesdatoen,med fradrag av de overensstemmende beløp, helt fram til denne, vedutføring av avtalen.

Bestemmelsenei denne artikkelen gjelder uten å gi avkall på de som pålovformelig vi,s underkaster enkelte avtaler de spesielle reklenemht. varsling av forbrukeren . »

Mulighetentil ikke å fornye de tre måneders abonnementet til tjenestenGeneanet Premium, vil bli angitt til medlemmet ved fornyelsen og tremåneder før utløpet og/eller neste fornying.

Kravom oppsigelse kan følgelig fremsettes av medlemmet når som helst ogvil tre i kraft ved slutten av den tre måneders abonnementsperiodensom løper.

Ett eller to års abonnementer er ikke underlagt stilltiende fornying og denne artikkelen gjelder følgelig ikke for disse.

Artikkel 4 : Ansvarsfraskrivelse

Geneanetiverksetter alle nødvendige tiltak for å gjøre nettstedettilgjengelig 7/7 og 24/24, men pga. risikoene tilknyttet virksomhetenpå Internett, er selskapet ikke forpliktet til å greie dette, isamsvar med de generelle salgsbetingelsene. Geneanet vil dermed ikkekunne holdes ansvarlig for at tjenestene er utilgjengelige.

Likevel, i det fall et Premium-medlem skulle bli fratatt tilgangen til Premium-tjenestene pga. av noe som Geneanet er ansvarlig for eller på grunn av et tilfelle av force majeure, kan medlemmet be enten om at abonnementet blir oppsagt og om refundering pro rata temporis av dette for den ikke utløpte perioden, eller forlengelse av denne for en varighet som er lik den da tjenestene var utilgjengelig.

Artikkel 5 : Frasigelse av angrerett

Ihenhold tillartikkelL.121-21-8 1° og 13° i den franske forbrukerloven,kan angreretten ikke gjøres gjeldende for avtaler om levering avtjenester som er gjennomført til fulle før slutten av angrefristen,eller avtaler om levering av et digitalt innhold som ikke ble levertpå et fysisk medium, for hvilken utføringen begynte etteruttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren og uttrykkelig avkallpå angreretten.

Abonnenten anerkjenner formelt og godtar at såfremt vedkommende godtar uttrykkelig utførelsen av tjenestene eller bruker tjenestene, gir vedkommende uttrykkelig avkall på å utøve sin angrerett før utløpet av angreretten, kan vedkommende ikke påberope seg denne retten.

Avsnitt 3 – Spesifikke bestemmelser om salg av produkter

Artikkel 1 : Inntredelse som mellommann

Medforbehold av bestemmelsene om ansvar som er angitt i artikkel 11under, er kunden informert om at Geneanet, i forbindelse med salg avprodukter foreslått i boutiquen, griper inn som mellommann på vegneav partnerne sine.

Faktureringen av bestilte produkter vil dermed utføres direkte av hver enkelt av partnerne som griper inn i kundens bestilling, og vedkommende mottar, ved bestilling som gjelder flere forskjellige produkter, like mange fakturaforsendelser som antall partnere som griper inn i bestillingen.

Artikkel 2 : Bestilling, levering og leveringskostnad

2.1Så snart beløpet er innkassert, får kunden beskjed per epost om atvarene er sendt, med forbehold av betingelsene for levering ogtilgjengelighet som er angitt i artikkel 3 under.

Igitt fall vil fakturaen som samsvarer med kundens bestilling, følgemed forsendelsen av de bestilte varene, idet det understrekes atdersom bestillingen gjelder flere forskjellige produkter, vil kundenmotta like mange fakturaer som antall partnere som griper inn ibestillingen.

Kundenkan se sine kjøp i rubrikken “Ordreoppfølging”.

Geneanetforbeholder seg retten til å oppheve eller avvise bestillinger fraen kunde som har en pågående tvist mht. en tidligere bestilling.

2.2.Kostnader for behandling og forsendelse av produkter varierer iht. 4soner, og tariffen velges automatisk avhengig av kundensleveringsadresse:

 • Sone 1 : Fastlands-Frankrike og Monaco
 • Sone 2 : Den europeiske union og Sveits, Gibraltar, Liechtenstein, Saint Marin, Vatikanstaten
 • Sone 3 : Andre land
 • Sone 4 : Frankrikes oversjøiske områder

Iden grad en forskjellig tariff gjelder for hver sone, i det tilfellethvor kunden angir en forsendelsessone som ikke samsvarer med denfaktiske leveringsadressen, oppheves bestillingen og Geneanet vil bekunden om å bestille på nytt ved å velge en forsendelssone somfaktisk samsvarer med leveringsadressen.

2.3:Skatt – Tollavgift

Alle bestillinger levert utenfor Den europeiske union vil kunne underlegges eventuelle skatter og tollavgifter. Betalingen av disse skattene og avgiftene skal utføres av kunden og er underlagt dennes fulle ansvar.

Artikkel 3 : Leveringsmåte – Tilgjengelighet

Produkteneleveres på den leveringsadressen som er angitt av kunden, underbestillingen.

Leveringsfristener angitt på produktbeskrivelsen, som samsvarer med en levering ifastlands-Frankrike. Bestillingen behandles fra og med faktiskinnkassering av betalingen (debitering av bankkortet ellerinnkassering av sjekken), og disse fristene løper fra og med datoenfor denne innkasseringen og ikke fra bestillingsdatoen.

Produkteneforsendes direkte av Geneanets partnere, som er leverandører avproduktene. Dersom bestillingen gjelder flere produkter, vil kundenmotta like mange egne forsendelser som antall partnere som griper inni bestillingen.

Tilbudeneav produkter foreslås innenfor grensene til partnernes tilgjengeligelagerbeholdning.

Geneanetoverfører til kunden informasjonen om produktenes tilgjengelighetsom meddeles av dets partnere.

Dersomet produkt ikke er tilgjengelig når bestillingen er utført, vilkunden få beskjed om dette per epost. Kunden får da følgendeforslag:

 • enten å oppheve bestillingen og få refusjon
 • enten å erstatte det utilgjengelige produktet med et tilsvarende produkt (med forbehold om at det er mulig å levere en vare med tilsvarende kvalitet og pris).

Dersom utilgjengeligheten er varig, og det ikke lenger er mulig å levere en vare med tilsvarende kvalitet og pris,oppheves bestillingen automatisk og kunden får refusjon. Dersom artiklene leveres på forskjellige datoer mht. deres tilgjengelighet, baseres leveringsdatoen på den lengste leveringsdatoen. Geneanet forbeholder seg likevel muligheten til å dele opp leveringene. I dette tilfellet vil forsendelseskostnadene faktureres kun for én forsendelse.

Artikkel 4 : Reklamasjon

Ved reklamasjon vedrørende bestillingen, med det som formål å gi den mest egnede løsningen raskest mulig, vil kunden komme i kontakt med partneren eller partnerne til Geneanet som er leverandører av det eller de berørte produktene.

For alle spørsmål vedrørende boutiquen…

Vedmottakelsesproblem, ber vi deg om å bruke det foreslåttegrensesnittet for ordreoppfølgning. Du kan også om nødvendig brukeepostadressen under, men da vil svaret av tekniske årsaker ta lengretid:

 • Per epost til: [email protected]
 • Per telefon: +33 (0) 1 42 74 40 30
 • Per brevpost til vår postadresse: GENEANET – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 Paris – Frankrike