Geneanet forside > Generelle bruksvilkår

Generelle bruksvilkår

Geneanet iverksetter en “Konfidensialitetspolicy” og endrer sine generelle bruksvilkår. Denne oppdateringen vil tre i kraft fra og med 1. oktober 2021. Hvis du vil vite mer, kan du se denne siden.

(Sist endret: 15. november 2023)

Innholdsfortegnelse


1. Forord
2. Definisjoner
3. Presentasjon av tjenesten
4. Bruk av nettstedet
5. Geneanet Premium
6. Hosting av genealogiske data
7. Tjenesten “genealogisk testament”
8. Eiendom og ikke-kommersialisering av medlemmenes genealogiske data
9.Tjenesten “Diskusjonsforum”
10. Tjenesten “Geneanet meldingssystem”
11. Brukerens ansvar
12. Geneanets ansvar
13. Opphavsrett
14. Endring av nettstedet og disse bruksvilkårene
15. Force majeure
16. Diverse

1. Forord

NettstedetGeneanet (heretter kalt «nettstedet») er et nettsted som ertilgjengelig på Internett, på adressen www.geneanet.org, medredaktøren Geneanet SAS, registrert i Paris handelregister undernummeret B 428 812 572, med 53 814,40 € i aksjekapital, VAT-nr. FR60428812572 og med hovedkontor i Geneanet 165 bis, rue de Vaugirard75015 Paris (Frankrike). Nettstedets oppgave er å gjøre utøvelsenav slektsgranskning tilgjengelig for alle.

Nettstedets nettvert er Geneanet SAS, i 165 bis rue de Vaugirard, Paris 15ème (Frankrike). Ansvarlig utgiver for nettstedet Geneanet er Christophe Becker, administrerende direktør for selskapet Geneanet SAS.

Geneanetforeslår på nettstedet et stort utvalg netttjenester (heretter kalt«tjenesten» eller «tjenestene») i forbindelse medslektsgranskning og familienes historie. Tjenesten «Trær på nett»er også tilgjengelig på mobilenheter (smarttelefoner og brett) vednedlasting bl.a. fra plattformene Google Play og App Store.

Brukenav hele eller en del av nettstedet omfatter brukerens fullstendigeaksept av disse generelle bruksvilkårene og forplikter brukeren tilå overholde disse nøye.

Disse generelle bruksvilkårene kan leses i innmeldingsskjemaet på nettstedet eller i rubrikken «Generelle bruksvilkår» i nettstedets bunntekst. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, underkastes alle nye tjenester eller endring av tjenester disse generelle bruksvilkårene.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

2. Definisjoner

2.1. Brukere og medlemmer

Geneanet:Selskapet Geneanet SAS eller enhver enhet i samme konsern, dvs.søster-, moderselskap eller filial.

Bruker:Alle som besøker og bruker nettstedet, og/eller hvilken som helst avtjenestene som foreslås på nettstedet. Brukerne kan ha flerestatuser: bruker, medlem og Premium-medlem.

Medlem:Enhver bruker som er gratis registrert på nettstedet, og gjenkjentved tilgangen. Innmeldingen gir vedkommende tilgang til vissetjenester, bla.a. Geneanet-kontoen.

Premium-medlem:Alle medlemmer som har tegnet Premium-abonnement ved å fylle utskjemaet beregnet på dette, og som har betalt en fastpris.Premium-abonnementet gir tilgang til en eller flere fordeler. Listenover disse finner du på siden «Geneanet Premium» på nettstedet.

Geneanet-konto:Alle personopplysningene, i henhold til artikkel 2.2.1, til medlemmetsom vedkommende administrerer fritt (tillegg. fjerning, endring avopplysningene). Visse opplysninger i kontoen er obligatoriske for åkunne bruke visse tjenester (eksempel: postadressen til alle somønsker å publisere sitt tre på Geneanet).

Bidragsyter: medlem av nettstedet som deler sine personlige arkiv ved hjelp av de forskjellige tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet.

2.2. Data

2.2.1. Medlemmenes personopplysninger

Termen personopplysning er en informasjon som gjør at vi kan identifisere deg direkte eller indirekte. Hvis du ønsker flere opplysninger om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du lese vår konfidensialitetspolicy her.

2.2.2. Slektsgranskningsdata

Termen“slektsgranskningsdata” angir alle opplysninger med eller utennavn, som legges inn eller gis frivilling i et slektstre (viaverktøyet for publisering av trær på Geneanet) eller via en annendelingstjeneste gitt av Geneanet.

Termen «kollaborative slektsgranskningsdata» angir data eller dokumenter publisert på Geneanet av brukerne, spesielt de data og dokumenter som ikke er tilknyttet et medlems slektstre, og som deles fritt med alle brukerne av nettstedet.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

3. Presentasjon av tjenesten

Tjenestenhar til formål å la brukeren opprette sin genealogi ogfamiliehistorie.

Til dette formål stiller Geneanet til rådighet for brukerne, i egenskap av sin vertsfunksjon, konfigurerbare rom og verktøy for opprettelse av slektstrær og for å kunne foreta slektsgranskning.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

4. Bruk av nettstedet

4.1. Tilgang til nettstedet

Alle personer som har Internett-oppkobling, kan få tilgang til nettstedet og konsultere det gratis. Men enkelte tjenester er bare tilgjengelige for medlemmer (se artikkel 4.2.4.). Andre igjen er kun tilgjengelige for Premium-medlemmer (se artikkel 5.).

4.2.Innmelding på tjenesten

4.2.1. Innmeldingsvilkår

Enbruker får status som medlem etter å ha fylt ut etinnmeldingsskjema. Brukerens innmelding i egenskap av medlem trer ikraft fra og med mottak av eposten som bekrefter innmeldingen, sendtav Geneanet til brukeren.

Innmeldingener åpen for fysiske personer og foreninger eller allmennyttigeslektsgranskningsforeninger. Franske eller utenlandske industri-,handels- eller håndverkerbedrifter er uttrykkeligutelukket.
Brukeren fyller ut innmeldingsskjemaet som finnes pånettstedet og angir nødvendige opplysninger. Disse opplysningenegjør det mulig å identifisere brukeren på sikkert vis. IP-adressentil datamaskinen som brukes til å utføre innmeldingen på Geneanet,oppbevares av Geneanet. Brukeren oppgir også et brukernavn ogpassord slik det er angitt i 4.2.2 under.

Dersomde obligatoriske opplysningene mangler eller angis som klartfeilaktige (falsk identitet, oppdiktet adresse, osv.), forbeholderGeneanet seg retten til å fjerne uten uten varsel den samsvarendeGeneanet-kontoen.

En bruker som ønsker å få medlemsstatus, må sørge for at epostadressen er tilgjengelig for de meldingene som blir sendt til vedkommende av Geneanet, uten at den må gå gjennom et bekreftelsessystem for epostadresse eller andre antispam-systemer. Dersom brukeren har et slikt system, må vedkommende konfigurere det slik at meldingene (både i tekst- og i HTML-modus) fra Geneanet kan komme fram. Medlemsstatusen innebærer aksept fra de personene som er innmeldt på Geneanet, av å motta meldinger kalt “tjenestemeldinger”, som er nødvendige for det gode forholdet mellom Geneanet og medlemmene og disses korrekte bruk av nettstedet.

4.2.2. Identifikasjon av medlemmet

Medlemmethar et personlig brukernavn og passord som gir det tilgang tiltjenestene som samsvarer med dets status.

Brukernavn

Vedinnmeldingen velger hver Geneanet-bruker et brukernavn og passord.Brukeren kan ikke velge et brukernavn som allerede er i bruk, ellersom allerede har vært brukt. Brukernavnet er unikt og kjennetegnermedlemmet. Dette brukernavnet må systematisk angis av medlemmet iutvekslingene med nettstedet for å identifisere brukeren på sikkertvis og gi brukeren et personlig svar.

Brukerenvelger et brukernavn forutsatt at den franske lovgivningen overholdesog især lovgivningen tilknyttet overholdelse av offentlig orden ogsedelighet. Brukeren avholder seg også fra å spre stridbaremeldinger (politisk eller annet) via brukernavnet. Den stridbarearten av brukernavnet vurderes fritt av Geneanet.

Passord

Brukeren velger et personlig og konfidensielt passord. Brukeren er alene ansvarlig for bruken av passordet. Brukeren forplikter seg til å holde passordet hemmelig og ikke å dele det i noen som helst form.

4.2.3. Innmeldingens varighet

Brukerensinnmelding gjøres for et ubegrenset tidsrom, uten hensyn til hver avpartenes mulighet til å si opp dette avtaleforholdet. unilateralt ognår som helst, uten å måtte oppgi noen årsak, og uten erstatning.

Især,ved brudd på bestemmelsene i disse generelle bruksvilkårene utførtav brukeren, forbeholder Geneanet seg retten til å fjerne utenvarsel den samsvarende Geneanet-kontoen, uten erstatning ellerrefundering av noe som helst beløp, hvis det gjelder enbetalingskonto.

Brukav kontoene

Medlemmetkan åpne så mange Geneanet-kontoer som det ønsker, dersom detforetar like mange innmeldinger som antallet Geneanet-kontoer som eråpnet, det skal gis et brukernavn og et passord for hver konto.

Alledisse opplysningene finnes i menyen «Min konto» på nettstedet.

Brukenav kontoene er utelukkende beregnet på en ikke-kommersiell bruk,unntatt ved forhåndssamtykke fra Geneanet, med unntak av bl.a.direkte markedsføring eller forsøk på direkte markedsføring.

Dessutenforplikter brukeren, inkludert Premium-medlemmer, seg til å:

  • få tilgang til nettstedets innhold kun ved hjelp av en vanlig nettleser og kun med det som formål å utføre personlige eller profesjonelle søk;
  • ikke meddele sine tilgangskoder som er strengt personlige, for å dele tilgangen til Geneanet med andre personer;
  • ikke bruke midlertidige epostadresser;
  • aldri bruke, av noen som helst grunn, en robot. Følgende betraktes som en «robot»: alle programvareverktøy utviklet for å reprodusere handlinger av en menneskelig bruker for å legge inn data, datamigrering, massiv nedlasting, nedlastings- eller ytelsestester og/eller «stress test». Bruk av alle verktøy for automatisk tilgang er uttrykkelig forbudt;
  • ikke omgå eller prøve å omgå funksjonene tilknyttet sikkerheten på Geneanets nettsteder, eller tilknyttet restriksjon av bruken av disse eller kopiering av innholdet eller tjenestene på nettstedene.
  • ikke hente, laste ned eller kopiere disse dataene til andre formål enn slektsgranskning.
  • ikke utnytte disse dataene i handelsøyemed.

Geneanetforbeholder seg retten til å sperre tilgang til tjenestene utover etbruksnivå som tilsvarer en unormal bruk av nettstedet ogopplysningene som det inneholder.

Ikke-overholdelse av en av disse forpliktelsene vil kunne medføre umiddelbar oppsigelse av brukerens medlemskap og sletting av kontoen. Geneanet forbeholder seg dessuten retten til å innlede sak som det anser som relevant mot brukere som er årsaken til uhederlig bruk i strid med de generelle bruksvilkårene.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

5. Geneanet Premium

5.1. Tilgang til tjenester

Premium-abonnementet gir brukeren blant annet rett til tjenestene som er oppført på siden som er tilgjengelig via denne lenken : www.geneanet.org/premium.

Dersom Premium-medlemmet har flere ulike Geneanet-kontoer, innebærer tilgangen til Premium-tjenestene at brukeren skal benytte seg det spesifikke brukernavnet som medlemmet har Premium-abonnement for.

Tilgangen til Geneanet som Premium-medlem skal være individuell og personlig. Den er utelukkende forbeholdt fysiske personer. Premium-medlemmer forplikter seg til ikke å utlevere sine tilgangsparametere til Geneanet til noen tredjepart. Hvis denne bestemmelsen ikke overholdes, kan Geneanet umiddelbart avslutte Premium-abonnementet, og Geneanet vil i så fall beholde hele den innbetalte abonnementsavgiften for å dekke kostnadene som oppstår som følge av denne situasjonen.

De generelle salgsbetingelsene for denne tjenesten finner du på denne siden.

5.2. Rimelig bruk

Premium-abonnementethos Geneanet gir tilgang til alle offentlige data som er tilgjengeligpå nettstedet (med unntak av opplysninger som finnes i slektstrærnetil hvilke eierne har begrenset tilgangen og som bare bruker dissetil privat bruk).

Alle disse opplysningene gis til Premium-abonnentene kun til deres opplysning i forbindelse med deres personlige eller profesjonelle søk mht. slektsgranskning, og innenfor begrensningene fastsatt i artikkel 4.2.3.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

6. Hosting av genealogiske data

Geneanetstiller til rådighet verktøy og hostingplasser for å la brukerneutføre søk mht. slektsgranskning. Til dette formål tilbyr Geneanetbl.a. muligheten til å lage slektstrær for dem selv og foreta søkinnen forskjellige tekstdokumenter.

Hvis Geneanet ikke er redaktør for disse opplysningene, spesielt hvis det ikke har laget det gjeldende slektstreet, betraktes Geneanet som vert iht. artikkel 6-1-2 i lov om tillit innen digital økonomi.

6.1. Slektstrær

Slektsgranskningsopplysningenepubliseres på Geneanet, som er vert for slektstrærne, undermedlemmets ansvar, som alene sørger for samsvaret til bruken ogtilgjengeliggjøringen av disse opplysningene på nettet, iht.gjeldende lovgivning og bestemmelser.

Geneanetforeslår overfor medlemmet tre konfidensialitetsnivåer forslektstrærne som lar det publisere slektsgranskningen medoverholdelse av de nålevende: alternativet «offentlige nålevende»,«alternativet halvskjulte nålevende» («andre opplysninger ennfor- og etternavn, avstamming og/eller ekteskap (datoer, bilder,steder og merknader)… som er skjult») eller alternativet «privatenålevende».

Det er opp til medlemmet å bruke den beste løsningen mht. de personene som det oppfører i treet. Nålevende har rett til tilgang, til retting og sletting av deres data som finnes i trærne og som gjelder dem.
Geneanet forbeholder seg retten til å gjøre inngrep på et slektstre som ikke har vært i bruk i over 3 år, dette for å tilføye enhver endring som det anser som nyttig.

6.2. Tjenester for personlige arkiver

Geneanetforeslår på nettsiden sin flere tjenester mht. å dele arkiver, ogsom gjør det mulig for bidragsyterne å dele deres personligearkiver.

Et«personlig arkiv» består av alle digitale eller omskrevnedokumenter som utgjør en genealogisk eller historisk interesse(heretter kalt bidragsopptegnelse) som medlemmet innehar rettighetenefor, bl.a. rettigheter mht. gjengivelse og utnyttelse og som kanspres fritt.

Dissefilenes tilgjengeliggjøring på nett utføres under medlemmets fulleansvar. Det er spesielt opp til medlemmet alene å sørge for fritt ådisponere over rettighetene til disse personlige arkivene, bl.a. oversamtykket fra de identifiserte personene eller som kan identifiseresi disse publikasjonene, hvorav Geneanet kun er vert. Derfor, vilGeneanet slette alle filer lagt ut på nettet som ikke overholderdisse gjeldende lovene og bestemmelsene (bl.a. de som gjelder fristerfor offentliggjøring av offentlige arkiver og for betingelse forformidling og gjenbruk fastsatt i de generelle vilkårene tiloffentlige eller private arkivtjenester som de utgår fra; elleroverholdelsen av privatlivet) eller som vil være i strid medopphavsrett som eventuelt innehas av en tredjeperson, fra og med dettidspunktet hvor sistnevnte fikk kjennskap til dette bruddet. I denhensikt, skal medlemmet angi informasjonskilden for opplysninger somer lagt ut på nettstedet.

Geneanetforbeholder seg retten til å inngå avtaler om partnerskap med andreslektsgranskningstjenester for å dele og/eller berike disseindekserte opplysningene.

Det understrekes likevel at databasen som er eid av Geneanet, ikke overføres fysisk til Geneanets partnere, slik at bruken av opplysningene begrenser seg til kun én tilgang for brukerne til slektsgranskningstjenesten.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

7. Tjenesten “genealogisk testament”

Somstandard, forblir medlemmenes opplysninger og arbeider på nett etterderes bortgang. Geneanet foreslår likevel overfor medlemmene at deerklærer sin siste vilje i tilfelle død, mht. hva slektstreetpublisert på Geneanet og dokumentene som er tilknyttet dette, skalbli til.

Iden hensikt går medlemmet på siden «Min genealogiskeprofi/genealogisk testament» og krysser av ruten beregnet til dette.Her er det også mulig å skrive en melding til sine arvinger. Dennemeldingen oppbevares av Geneanet utelukkende til dette formålet, ogvil bli overlevert til arvingene på forespørsel fra dem.

Hvertmedlem kan slik velge uttrykkelig å la opplysningene og arbeideneforbli på nett etter at det har gått bort. Dette testamentet kangjøres gjeldende overfor Geneanet (uten at dette berørerbestemmelsene i artikkelen i dette dokumentet, vedrørende hypotesenom at tjenesten opphører helt) og kan opplyses overfor arvingene, itillegg til lovbestemmelsene nevnt under.

I henhold til paragraf 85 i lov om databehandling, datafiler og individuelle rettigheter av 6. januar 1978, etter at et medlem er avgått ved døden, kan arvingene, med forbehold av at de kan dokumentere sin identitet og sin egenskap som arving, kreve at det skal tas hensyn til dødsfallet og at det blir foretatt oppdatering av personopplysningene til dette medlemmet (i henhold til paragraf 2 i lov av 6. januar 1978) som skal være følgen av dette.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

8. Eiendom og ikke-kommersialisering av medlemmenes genealogiske data

8.1. Eiendom av medlemmenes genealogiske data

Degenealogiske dataene forblir eiendommen til de medlemmene sompubliserer dem på Geneanet. Med unntak av bildeindekseringer somutføres på nettstedet, som forblir Geneanets eiendom.

Deponeringav genealogiske data under lisensen Creative Commons « CC BY-NC-SA2.0 FR » (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/)endrer ikke eierskapet, men muliggjør gjenbruk av Geneanet og alleGeneanet-medlemmene.

Ved sletting av medlemmets konto forblir enkelte data, spesielt kollaborative geneaologiske data, tilgjengelige på Geneanet. Det dreier for eksempel seg om gamle postkort, bilder av graver eller monumenter, familievåpen, registre og opptegnelser.

8.2. Ikke-kommersialisering av medlemmenes genealogiske data

Ikke-kommersialiseringbetyr at Geneanet forplikter seg til IKKE Å SELGE til tredjepartsselskaper opplysninger som er deponert fritt og gratis av medlemmenevia delingstjenestene slik det er fastsatt i artikkel 6 i dissegenerelle bruksbetingelsene som det foreslår.

Mer presist forbyr ikke ikke-kommersialiseringen for eksempel at Geneanet bruker opplysninger deponert av medlemmene under iverksettelsen av tjenestene eller alternativene forbeholdt Premium-medlemmene, f.eks. søk, varsler eller korrespondanser.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

9. Tjenesten “Diskusjonsforum”

Iforbindelse med bruk av diskusjonsforaene, er det vist en erklæringsom omfatter «råd om hvordan du publiserer en melding» øverst ivisse fora. Denne må leses og overholdes før du sender en meldingpå forumet. Ikke-overholdelse kan medføre endring av meldingene,sletting av dem og/eller utelukkelse av medlemmet som har handlet istrid med reglene.

Brukerenerkjenner uttrykkelig at bruken av foraene utelukkende tjener til ådele informasjon og gi gjensidig hjelp mellom brukerne tilknyttetslektsgranskning. Brukeren avholder seg fra alle andre ytringer(spesielt politiske, religiøse, osv.), og fra bruk av brukernavneller profilbilder av polemisk art, samt fra å vise atferd som vilkunne skade tjenestens samhold. Brukeren anerkjenner uttrykkelig atGeneanet har rett til å slette bl.a. alle meldinger, bilder,pseudonymer som er i strid med dette leddet.

Brukerennekter seg å bruke tjenesten til handelsformål og generelt sett, åforeslå produkter og tjenester som gir vedkommende lønn direkteeller indirekte.

Brukerenforplikter seg til ikke å lede internettbrukerne direkte (hyperlink)eller indirekte, til andre internettsteder som ikke overholdergjeldende lovgivning og disse generelle bruksvilkårene.

Alle reklamemeldinger, salgsfremmende meldinger eller meldinger om verving som gir lønn til brukeren, uansett form, er forbudt i tjenesten, unntatt hvis Geneanet har gitt skriftlig forhåndssamtykke om dette. I fravær av forhåndsavtale, har Geneanet alene retten til å legge inn reklamemeldinger på nettstedet, spesielt på nettsidene med slektstrær.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

10. Tjenesten “Geneanet meldingssystem”

Geneanetstiller til rådighet for sine medlemmer et meldingssystem som deteier, som gjør det mulig å utveksle meldinger om slektsgransking ien utelukkende ikke-kommersiell ramme.

Allemeldinger som sendes av et medlem til kun én mottaker, vianettstedets interne meldingssystem, er en privat korrespondanse, sendpå senderens eneansvar. Geneanet kan følgelig ikke holdes ansvarligfor innholdet i private meldinger mellom medlemmene i forbindelse meddet interne meldingssystemet.

Ved misbruk eller omgåelse av meldingssystemet (bl.a. ved sending av «SPAM-meldinger» med det som formål å selge, ved fornærmelser, mobbing eller all annen atferd som kan være skadelig for en harmonisk bruk av tjenestene), forbeholder Geneanet seg muligheten, tjuefire timer etter å ha sendt varsel via epost eller internt meldingssystem til medlemmet som har utført misbruken eller omgåelsen, til å slette kontoen som disse meldingene er sendt fra. Det vil ikke kunne gjøres noen reklamasjon i den hensikt av medlemmet som har fått slettet kontoen.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

11. Brukerens ansvar

Brukerener alene ansvarlig for alle data uansett som vedkommende gir tilGeneanet og/eller legger ut på nettstedet, samt for meldinger somvedkommende formulerer, om det er i forbindelse med densGeneanet-konto, brukerens innhold, diskusjonsforumet eller på enhverannen måte.

Brukerenforplikter seg at disse opplysningene ikke er av en art som kan skadetredjepersoners legitime interesser uansett art. Brukeren forplikterseg spesielt til å respektere tredjepersoners rett til eget bilde,rett til privatliv og intellektuell eiendomsrett. Brukeren forplikterseg til å verken bringe noen i vanry eller injuriere. Generelt settforplikter brukeren seg til å ikke bryte gjeldende lover ogbestemmelser.

Brukerener fullstendig bevisst på at vedkommende er redaktør av slektstreetsom vedkommende har skapt, og anses som redaktør iht. loven, idetGeneanets ansvar begrenser seg til ansvaret til en vert iht. artikkel6-1-2 i lov om tillit til digital økonomi.

Avden grunn garanterer Geneanet mot alle søksmål og/eller rettsakerog/eller reklamasjoner basert direkte eller indirekte på uttalelserog/eller data, som vil kunne bli anlagt av hvem som helst motGeneanet. Brukeren forplikter seg spesielt til å påta seg betalingav alle beløp som vil kunne bli reklamert til Geneanet ellerbetaling som Geneanet tilpliktes å betale pga. en rettsavgjørelse,inkludert advokat- og rettshonorarer.

Likeledesforplikter brukeren seg til å godtgjøre Geneanet for all skadedirekte eller indirekte forbundet med anvendelsen som brukeren hargjort av tjenesten.

Dennegarantien gjelder også for Geneanets partnere.

DersomGeneanet konstaterer at brukerinnholdet omfatter uttalelser ellerdata som åpenbart i strid med gjeldende lover og bestemmelser,forbeholder det seg retten til å slette disse uttalelsene ellerdataene uten å varsle opphavspersonen om dette og uten at sistnevnekan gjøre gjeldende noen reklamasjon i den forbindelse.

Brukerener alene ansvarlig for alle følger direkte eller indirektetilknyttet hyperlinker som brukeren foreslår mellom nettstedet og etannet nettsted.

Brukerenforplikter seg til å respektere Geneanets image og omdømme og ikkeå gjøre uttalelser og/eller handlinger som vil kunne skadeGeneanet. Generelt vil brukeren nekte seg enhver handling som vilkunne hindre nettstedets korrekte drift.

Det er viktig for Geneanet å foreslå pålitelige opplysninger og brukerne oppfordres til å oppgi kildene til alle opplysningene og dataene de formidler på nettstedet. Geneanet vil ikke i noe tilfelle kunne garantere at opplysningene og dataene er autentiske.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

12. Geneanets ansvar

12.1. Hypertekst-lenker

Nettstedet foreslår hypertekst-lenker som gir tilgang til andre nettsteder som redigeres og forvaltes av tredjepersoner, bl.a. ut ifra søkeresultater i Geneanets database. Geneanet vil ikke kunne bli holdt direkte eller indirekte ansvarlig dersom disse tredjepersonene ikke overholder gjeldende eller fremtidige lover og bestemmelser, og likeledes vil Geneanet ikke kunne bli holdt ansvarlig for følgene av denne ikke-overholdelsen.
Generelt vil Geneanet vil ikke påta seg ansvar for tredjepersoners aktiviteter og forplikter brukerne til å lese de generelle bruksvilkårene for de berørte nettstedene.

12.2. Internetts egenskaper

Brukeren erklærer å kjenne til og godta Internetts egenskaper og begrensninger spesielt mht. tekniske ytelser, svartid for å konsultere, utspørre eller overføre opplysninger, risiko for avbrytelser og mer generelt, risikoer som er forbundet med enhver tilkobling og overføring på Internett, manglende beskyttelse av visse data mot eventuelle omdirigeringer og risiko for kontaminering av eventuelle datavirus som sirkulerer på nettet.
Dermed vil Geneanet ikke under noen omstendighet kunne bli holdt ansvarlig for enhver skade direkte eller indirekte tilknyttet en av disse egenskapene og/eller begrensningene.
En brukers pålogging på nettstedet og bruk av alle eller en del av tjenestene på nettstedet, gjøres på brukerens fulle ansvar.
Det er opp til brukeren å iverksette alle nødvendige tiltak for å beskytte sine egne opplysninger og/eller programvare som lagres på vedkommendes datautstyr, mot alle angrep.

12.3. Tilgang til og oppdatering av nettstedet

Geneanet bestreber seg så langt det er mulig å opprettholde tjenestens tilgjengelighet 7 dager av 7 og 24 timer i døgnet, men er ikke forpliktet til å oppnå dette.
All utvikling eller forandring av nettstedet kan medføre en oppdatering og/eller en midlertidig utilgjengelighet av nettstedet, noe som ikke vil medføre ansvar for Geneanet på noe som helst vis.
Likeledes forbeholder Geneanet seg retten til å avbryte, stanse midlertidig, endre eller avslutte en eller flere tjenester som foreslås på nettstedet, når som helst og uten varsel, uten å måtte begrunne dette. I dette tilfellet vil Geneanet ikke påføres ansvar på noe vis.

12.4. Tjenestenes innhold

I den grad tjenestene gir tilgang til opplysninger gitt av brukerne selv, vil Geneanet ikke påta seg ansvar for disse opplysningene.
Geneanet vil heller ikke holdes ansvarlig for funksjonsfeil ved nedlastet programvare eller skader som vil kunne resultere av denne nedlastingen. Det samme gjelder for nedlasting av alle typer elementer.
Nettstedet har ytelser som foreslås av annonsører og partnere og inneholder følgelig data gitt av disse mht. deres produkter og tjenester. Den inneholder også råd og opplysninger som vil kunne inneholde unøyaktigheter, utelatelser, mangler, utdaterte opplysninger, osv. Geneanet frasier seg alt ansvar for innhold og garanterer ikke at disse opplysningene er sannferdige eller uttømmende. Disse opplysningene medfører ikke ansvar for Geneanet mht. den reelle eller antatte kvaliteten til produktene eller tjenestene som annonseres på nettstedet.
Geneanet frasier seg alt ansvar ved bruk av tjenesten som ikke er i samsvar med dette.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

13. Opphavsrett

Nettstedetog alle rettigheter som er tilknyttet det, er Geneanets enerett.

Allemerker, logoer og andre kjennetegn som gjengis på nettstedet, samtpå de nettstedene til hvilke dette muliggjør tilgang viahyperlinker, er eneretten til innehaverne av disse og er i denforbindelse beskyttet av bestemmelsene i den franske lov omeiendomsrett.

Alluautorisert gjengivelse av disse merkene, logoene og kjennetegneneutgjør sivil- og strafferettslig forfalskning.

Alltekst, alle kommentarer, illustrasjoner data eller bilder gjengitt pånettstedet og på de til hvilke det muliggjør tilgang, er gjenstandfor opphavsrett og ikke-autorisert gjengivelse eller nedlastingutgjør sivil- og strafferettslig forfalskning.

Geneaneter alene innehaver av utnyttelsesretten til databasen med genealogiskindeks som er tilgjengelig på nettstedet. All fullstendig ellerdelvis bruk av denne basen uten tillatelse fra Geneanet, omhandles igjeldende lovgivning som straffer krenkelser av interessene tilprodusentene av databasene.

Brukerener alene innehaver av opphavsrett for de opplysninger som vedkommendelegger ut på nettstedet, med forbehold av at de er verk som kanbeskyttes av opphavsrett og innenfor grensene til konkurrerenderettigheter som vil kunne innehas av tredjepersoner iht. disseopplysningene.

Iden grad publisering på nett av disse opplysningene gjøres pånettstedet, gir brukeren gratis til Geneanet alle utnyttelsesrettersom behøves til å legge disse ut på nett, især rettigheter til ådigitalisere og spre på alle språk, rettigheten til oversettelse ogtilpasning.

Iden grad publisering på nett av disse opplysningene på nettstedethar til formål å gjøre de tilgjengelig for alle og især å gjøredet mulig for andre brukere å gjengi og innlemme disse i deres egnedata, spesielt deres eget slektstre, samtykker brukeren uttrykkelig iå gi alle rettigheter som behøves til denne bruken av brukerensdata iht. disse generelle bruksvilkårene, især rettigheter forgjengivelse, tilpasning, oversettelse, spredning på Internett påalle språk.

Disseinnvilgelsene gjøres på ikke-eksklusivt grunnlag i hele verden og iden lovlige gyldighetsperiode for beskyttelse av opphavsrett.

Brukerenforplikter seg til ikke å gjengi, kopiere, utnytte eller trekke uttrærne eller enhver opplysning som brukeren ikke har skapt ellereier til andre formål enn de genealogiske.

Detminnes om at i påkommende tilfelle fastsetter ordlyden iartikkel L343-4 ifransk lov om intellektuell eiendomsrett følgende:

Detstraffes med 300 000 euro i bot dersom man krenker rettighetene tilprodusenten av en database slik det fastsettes i artikkel L.342-1.Dersom lovovertredelsen begås av en organisert kriminell gruppe,straffes dette med 750 000 euro i bot.

Brukerengaranterer overfor Geneanet at vedkommende har alle nødvendigetillatelser til å spre på nett for disse opplysningene til detformål som er angitt over.

Alle vederlag som vil kunne kreves av alle berørte tredjepersoner mht. spredning av disse opplysningene på nettstedet, er brukerens ansvar. Brukeren garanterer Geneanet mot alle klager, reklamasjoner eller søksmål som vil kunne reises mot Geneanet av en tredjeperson.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

14. Endring av nettstedet og disse bruksvilkårene

Geneanetforbeholder seg retten til å endre når som helst de forskjelligetjenestene som foreslås på nettstedet samt de generellebruksvilkårene. Brukeren erkjenner at vedkommende ikke vil kunnegjøre noen reklamasjoner i denne hensikt.

I tilfelle det utføres vesentlige endringer av de generelle bruksvilkårene, vil Geneanet opplyse brukerne om dette på forhånd innen en rimelig frist, slik at de kan lese gjennom disse endringene. Brukere som ikke aksepterer de nye vilkårene, vil måtte slutte å bruke nettstedet, selv om uansett ovenstående, Premium-medlemmene kan fortsette å bruke tjenesten iht. de forrige generelle bruksvilkårene helt til abonnementet deres utløper. Dette vil ikke bli automatisk fornyet.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

15. Force majeure

Ingenav de to partene kan holdes ansvarlig overfor den andre parten forikke-utførelsen eller forsinkelser i utførelsen av en forpliktelsei denne avtalen, som vil kunne skyldes handlinger utført av denandre parten etter at det har oppstått et tilfelle av force majeure,slik som det vanligvis anerkjennes i fast rettspraksis.

Tilfeller av force majeure utsetter forpliktelsene angitt i denne avtalen under hele dennes varighet. Dersom tilfellet med force majeure likevel skulle vare over tretti etterfølgende dager, vil det åpne rett til annullering utført av den ene eller andre parten med full rett femten dager etter sending av et rekommandert brev med svarkvittering som varsler om denne annulleringen.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

16. Diverse

Dersomen eller flere bestemmelser i denne avtalen erklæres ugyldige iht.lover og bestemmelser, eller pga. en endelig avgjørelse fra enkompetent jurisdiksjon, vil de andre bestemmelsene beholde dereskraft og omfang. Partene vil da bli enige om å erstatte denklausulen som er erklært ugyldig, med en klausul som er mest muligjevnført mht. dens innhold, med den klausulen som ble fastsatt til åbegynne med, især for å opprettholde avtalens likevekt.

Dissegenerelle bruksvilkårene utgjør den eneste avtalen mellom partene.Den erstatter og opphever især alle tidligere avtaler.

Disse vilkårene reguleres av fransk rett. Med mindre det er fastsatt andre bestemmelser for offentlig orden, vil enhver tvist tilknyttet gyldighet, fortolkning eller utførelse av disse vilkårene og etter at ethvert forlik har mislyktes, underlegges behørige domstoler i Paris. Disse vilkårene er skrevet på fransk og eventuelt oversatt til fremmedspråk kun til informasjon. Ved fortolkningsproblemer er det kun den franske versjonen som er rettsgyldig.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

Hvisinternettbrukerne har spørsmål, ber vi dem om fortrinnsvis å bruketjenestene som foreslås på nettstedet (spesielt forumet). De kanogså om nødvendig bruke epostadressen under, men da vil svaret avtekniske årsaker ta lengre tid:

–Per epost tiladressen [email protected]

–Per telefon +(33)1 42 74 40 30

– Per brevpost til følgende postadresse: Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard –  75015 Paris, Frankrike