Geneanet > Søk > Bibliotek

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning (Volume 1)

Post forbeholdt Premium-medlemmer

Få tilgang til hele genealogi biblioteket: gamle bøker, monografier, gamle aviser osv. Mer enn 3 milliarder individer indeksert, en gullgruve du ikke bør gå glipp av for å berike slektsforskningen din!
Fra USD 4,13 per måned

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning (Volume 1)

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning (Volume 1)

Kilde : Internet Archive

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning (Volume 1)

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning (Volume 1)

Kilde : Internet Archive

Resultater : FRIIS


Side 30

(14 Febr.) 1529. Mag. Joannes Friis scripaifc. Relafcor dominus Magnus Gyldenstjerne. F. 23.


Side 75

ved Raevd og Magt. Relator Johan Friis Kansler og Jochim Beck Rentemester. Kjøbenhavn Onsdag efter St.-Galli Dag (19 Octbr.) 1541.


Side 99

Bolig til evig Tid. Relator Johan Friis. Kallundborg Fredag post Laurentii (13 August) 1546. R. V. 498. Afskr. 278.


Side 101

ai gaa. Relator Johan Friis. Lund Fredag St.-Galli Dag (22 Octbr.) 1546. R. V. 499. Afskr. 279.


Side 116

derom tilsiges. Cum claus. consvet Johan Friis Kansler subscripsit. Kolding Onsdag efter dominicam Qvasimodogeniti (11 April) 1548. R. V. 515.


Side 117

Pedersen, Herlof Trolle, Tage Tott, Jesper Friis og Peder Bilde fik Brev at sende til Kjøbenhavn den Fetalie, som de


Side 145

Hvitfeldt. Han har med Kansleren Johan Friis tilkjendegivet, hvorledes Nils Stub i Oslo en Tid med Biskoppens og Kapitlets Samtykke


Side 147

Hofmesteren Ésge Bilde Ridder, Kansleren Johan Friis, Hr. Anders Bilde, Hr. Claus Bilde, Riddere, Knud Gyl-denstierae, Hr. Peder Skram, Hr.


Side 149

Kongen har derfor nu affaerdigefc Jesper Friis til Agershuus, hvem han paa Kongens Vegne skal antvorde Slottet udi en Slotslov


Side 150

Jesper Friis fik Brev til Peder Hvifcfeldt og Andre, som ligge i Slotsloven paa Agershuus.


Side 156

en] Claus Bilde, Christoffer Hvitfeldt, Jesper Friis og Christoffer Galle. Ligesom i Feiden de forledne Aar mellem de Engelske og


Side 156

Til Peder Hvitfeldt Norges Kansler, Jesper Friis Embeds-m-and paa Agershuus, Erik Ugerup, Claus Hvitfeldt, Peder Ro-senkrands, Otte Brockenhuus, alle Lagmaend


Side 160

Til Jesper Friis at forskikke Hane Stygge 100 Tylvter Bagdeler, nåar hea sender Skib deretter. Udat.


Side 161

dine to Brave *fgik med Jesper Friis'" B"d Chri-+ tiern Wendelboe, som fik K. Maj.s Pas.


Side 162

Slottet, det har hun' leveret Jesper Friis, og hvad Peder Hanssøn er bleven Kongen skyldig, har han fira sig leveret


Side 167

til Provstiet i Oslo, men Jesper Friis, Embedsmand paa Agershuns, nu har faaet Befaling at annamme Provstiet til Agershuus, fordi


Side 169

han har derfor nu befalet Jesper Friis paa Agershuus at fragte to Skibe, lade dem med Tømmer og skikke dem


Side 170

Til Jesper Friis, at have i Forraad 100 Tylvter Sagdeler og 3000 Laegter til Bygningen paa


Side 171

Borgermester og Raadmaend i Oslo. Jesper Friis har underhandlet med flere af Oslo Borgere om at.løbe til Island med to


Side 172

sender nu Fa-denes Maerke, og Jesper Friis skal undersøge dette hos Gude Galle, til hvem ogsaa Brev medfølger, og vise


Side 173

Til Jesper Friis. Da han har berettet, at Iver Jenssen [Jernskjeg], er syg og skrøbelig, og


Side 174

Til Jesper Friis. Kongen har faaet Skrivelse fra Peder Hvitfeldt, Norges Kansler, Erik Ugerup, Iver Jeussøn


Side 174

paa Hamargaard, har ved Kansleren Johan Friis til Hesselager tilkjendegivet, at det vil koste storligen at opbygge det Taarn paa


Side 174

Samtidig fik Jesper Friis Brev fra Nyborg med Iver Jenø-søns Svend, Nat og Dag usparet med et


Side 175

Jesper Friis fik Kvittants paa 3 Losse og 20. Maard, som ' han lod fra


Side 176

Til Jesper Friis, at bestille ind paa [Skibet] Strud8en" og sende til Kjøbenhavns Slot 6 Tylyter


Side 178

Jesper Friis fik lignende Brev til Oslo Sti gt, ligesaå et til alt Hamars Stigt


Side 180

Tynge eller Besvaering, men da. Jesper Friis alt har handlet med Nogle paa Kongens Vegne, saa de ville fremføre Kronens


Side 183

og Jesper Friis over alt Oslo Stigt og Hamar Stigt. Kongen har tilskrevet N. N. i


Side 184

Til Jesper Friis, at Kongen har givet Kapitlet i Bremen en eller to Skibsladninger Fnretømmer at


Side 184

Kronen deraf den saedvanlige Rente. Johannes Friis Kansler subscripsit. Kolding Onsdag post Invocavit (14 Februar) 1554. R. VI. 555. Afskr.


Side 185

Jesper Friis, Etnbedsmand paa Agershuus, fik Kvittants paa 13 Losse, som han lod antvorde ind


Side 186

Claus Bilde, Christoffer Hvitfeldt og Jesper Friis, at de, da der skal løbe nogle Skalke og Sørøvere under Norge, som


Side 187

lii Jesper Friis. Da han holder det til Skade tor Slottet og Byen1 at lade bygge


Side 191

Len 4. I Agershuus Len: Jesper Friis af Agershuus, Hr. Mogens Gyldenstiern af Skebetg og Tune Sogne med nogle Ladesteder


Side 192

som i foreg. Brev til Jesper Friis omtalt. Hored-lenømssndene skulle udruste et Skib og en Finke" og Christoffer Throndssøn vaere


Side 193

Jesper Friis, Evert Bild og Verner Parsbjerg fik hver sit Brev at forstokke Kongen og


Side 194

Jesper Friis har ved Kansleren Johan Friis til Hes-selager berettet Kongen, at der er kommen


Side 194

Jesper Friis har ved Kansleren Johan Friis til Hes-selager berettet Kongen, at der er kommen en Skipper ved Navn Hans


Side 195

Thott 1OO, Otto Stigs-søn 30, Jesper Friis 200, Bent Bilde 40, Jørgen Bilde 50 og Christoffer Hvitfeldt 20. Peder Hvitfeldt


Side 196

Til Jesper Friis, at lade støbe saamsnge af de Ku gl er, som han havde faaet


Side 197

overregne, hvormange Folk Lensmaendene i Jesper Friis's Len skulle ud-gjøre, og da dette beløber sig til ved 42 Karle, saa


Side 198

Til Christoffer Hvitfeldt, Jesper Friis, Bent Bilde, Lange Ulfstand, Tage Thott, Otto Stigssøn, Claus Hvitfeldt og Frants Friis,


Side 198

Otto Stigssøn, Claus Hvitfeldt og Frants Friis, at de i Henseende til Skibsflaaden, der for Sørøvernes Skyld holdes i Søen


Side 202

Til Jesper Friis, at Mester Frantz Berg Superintendent i Oslo Stigt har vaeret hos Kongen og


Side 203

maatte fragte et Skib, som Jesper Friis paa Kongens Vegne havde firagtet, og give ham sit Bepligtelses-brev pas hvis Lod,


Side 204

Til Jesper Friis, at hugge 1000Baandstager og nedsende dem enten med Kongens Skib eller fragte et


Side 205

Lagmand i Oslo, Jørgen Marsviin, Jesper Friis 1 Skib, menige Almue i Tønsbergs Len 1 Skib, menige Almue i Skiens


Side 206

Til Jesper Friis, at lade hugge til Kongens Brug og Af-hentning en Deel Master, Deler, hugne


Side 210

Jesper Friis fik Brev paa Hamar Gaard, som Christiern Munk hidtil har havt i Vaerge,


Side 211

Ligesaa fik Jesper Friis Følgebrev til samme Hamars Bønder, som sku Ue svare til ham, til anderledes


Side 216

er det Kongens Skib, som Jesper Friis har ladet opsaette der for Slottet, nu faerdigt paa Anker, Tong og anden


Side 217

om hvor stort det af Jesper Friis paabegyndte Skib er. Lader det 200 Laester eller mere, skal det lades med


Side 231

Maade. Kongen bar ladet høre Jesper Friis's Regnskab for-Agershuus. Slot og Len, og sender nu et klart Register paa Mangler


Side 239

Peder Hyitfeldt, Erik Ugerup, Jesper Friis, Peder Rosen-krands, Oluf Kalips, Nils Lystrup, Kongens Maend og Tjenere, Peder Andersson, Mads


Side 243

ham. Da han ved Kansler Johan Friis giver tilkjende, at mange Uden-landske, som kommer ind i Jaemteland, isaer Svenske, opkjøbe


Side 245

Jakob Friis, Foged i Nedenes Len, fik Livsbrev paa Kronens Gaard Landvig i Landvig Sogn,


Side 251

al Rente og Tilliggelse, eftersom Jesper Friis det hidtil i Vaerge har, uden al Afgift et Aar omkring. Nåar dette


Side 279

Fru Anna Hvid, Jesper Friis's Efterleverske, fik Kvit-tants for Alt, hvad denne, medens han var forlenet med Agers-huus,


Side 280

Hammer Gaard for den Tid Jesper Friis med samme var forlenet. Kjøbenhavn 28 August 1559. R. VH. 499. Afskr. II.


Side 294

egen Naervaerelse, naervae-rendes os elskelige Johan Friis til Hesselager, vor Cansler, Hr. Herlof Trolle Ridder, og Korfits Ulfeld, vore Maend


Side 345

Til Kansler Johan Friis blandt andet om snarest muligt at afsende de norske Breve om Forbud paa


Side 347

Til Kansleren Johan Friis.


Side 377

os tilkjende med os elskelige Johan Friis, vor tro Mand, Raad og Kansler, at der skal lindes nogne Artikle udi


Side 461

Borger udi vor Stad Hamborg, Frants Friis, har ladet berette for os, hvorledes at han udi nogre Aar med hans


Side 465

289. Til Hr. Magnus Gyldenstjerne, Johan Friis, Børge Trolle, Herluf Trolle og Jochim Beck. Fr. II. V. s. G. t.


Side 551

vi nu affaerdiget os elskelige Frants Friis med os elskelige Knut Steens-søn, forv Skibsfo Ut at skulle hid nedføre paa


Side 552

Jens Skriver paa Nesøen, og Frants Friis med eaa mange Skibsfolk, som ham bliver tilforordnet paa det Skib, vi fange


Side 554

Til Johan Friis og Peder Oxe. Fr. II. V. s. G. t. Vider, at som I


Side 555

257. Afskr. H. 414, 151 Johan Friis og Peder Oze.


Side 556

fra Norge, hvad Knut Steenesøn, Frants Friis, og Arild Olssøn feilkjendegive, bvilke Breve vi Eder igjen tilskikke, saa ville vi


Side 557

Til Johan Friis, Hr. Otte Krumpen og alle andre k. Maj. Raad, som nu ere udi


Side 558

Til Johan Friis, Hr. Otte Krumpen og alle andre Rigens Raad, nu udi Kjøbenhavn.


Side 564

Tii Johan Friis og Peder Oxe..


Side 565

Til Peder Oxe og Johan Friis.


Side 574

Til Johan Friis og Peder Oxe.


Side 593

Til Peder Oxe og Johan Friis.


Side 602

Vid, at efterdi denne Brewiser Laurits Friis har bevilget at holde en Gerusthest til Tjeneste imod vore og Rigens Fiender,


Side 604

udi Lenet at ndvise den Laurits Friis, have vi underskrevet og ladet besegle og dem nu til Eder lader forskikke.


Side 614

Til Peder Oxe, Johan Friis og Bjørn Anderssøn.


Side 624

Oxe til Gislefeld vor Hofmester, Johan Friis til Hesselager vor Kansler og Bjørn Anderssøn til Stenalt, vore troe Maend og


Side 644

Grund oven Bueken 12 Skill., Gert Friis af 5 Par Huua i Dirik Fiiaea Gaarde 6 Mark, Hustru Anne Trund


Side 649

Laurits Friis fik Brev paa Kronens Gaard Leginde liggandes udi Viken i Baahuus Len, som